Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Italie lekker handelend onder de handelsnaam ‘ Italie lekker’, gevestigd te Eindhoven. Italie lekker is een merkeigendom van Italie lekker, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven KvK n. 6069253.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Italie lekker behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant van Italie lekker een e-mail ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Italie lekker te ontbinden, door dit schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) aan Italie lekker te melden. Italie lekker zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Italie lekker het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Italie lekker te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Italie lekker te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Italie lekker terug te sturen naar een door Italie lekker vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Italie lekker ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Italie lekker deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Italie lekker het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Italie lekker heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Italie lekker behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Italie lekker of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Italie lekker schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Italie lekker de klant hiervan schriftelijk (via e-mail, brief of fax) in kennis stellen. Italie lekker heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


3. Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de verpakking - en verzendkosten van € 5 per bestelling per verzendadres (exclusief kerstpaketten en relatiegeschenken) in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen die zwarder zijn dan 10kgs, verzendkosten in overleg. Voor bestellingen die meer dan 10 kgs wegen zullen we contact met u opnemen i.v.m. met extra verzendkosten.

3.2. De prijzen voor de kerstpakketen en de relatiegeschenken zijn exclusief btw en verzendkosten.

3.3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


4. Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Italie lekker dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Italie lekker. Italie lekker houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Italie lekker respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Italie lekker maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Italie lekker. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Italie lekker. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Italie lekker over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Italie lekker. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

4.7. Italie lekker verkoopt uw gegevens niet. Italie lekker zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Italie lekker. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


5. Garanties

5.1 Italie lekker staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.


6. Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Italie lekker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Italie lekker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


7. Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Italie lekker en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Italie lekker op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Italie lekker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.


8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Italie lekker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


9. Overmacht

9.1. Italie lekker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Italie lekker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Italie lekker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Italie lekker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10. Communicatie

10.1 Italie lekker is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Italie lekker dan wel tussen Italie lekker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Italie lekker.


11. Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Italie lekker serieus in behandeling worden genomen

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Italie lekker (via e-mail, brief of fax).

11.3. Italie lekker zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Italie lekker zal de klant hierover schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) berichten.


12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Italie lekker geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Italie lekker garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Italie lekker geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.


13. Diversen

13.1 Indien de klant aan Italie lekker schriftelijk opgave doet van een adres, is Italie lekker gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Italie lekker een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. Italie lekker is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.


14. Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Italie lekker is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Italie lekker en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Italie lekker er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2021 Italie Lekker | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?